EN  |  RO

dreamstime_xxl_101351823 2

Experiența. Domenii de activitate

Litigii comerciale

dispute izvorâte din interpretarea sau executarea diferitelor categorii de contracte, inclusiv vizând rezoluțiunea/rezilierea acestora sau, dimpotrivă, contestarea unui astfel de act

privind anularea unor contracte

de drept societar, inclusiv privind anularea unor prevederi ale actului constitutiv, anularea hotărârilor AGA sau a deciziilor administratorului, angajarea răspunderii administratorului, prejudicii solicitate de administrator pentru revocarea abuzivă a mandatului

procedura recunoașterii și încuviințării unor hotărâri străine

în domeniul concurenței neloiale, inclusiv privind plata de despăgubiri și încetarea faptelor

acțiuni oblice și pauliene

derivate din încălcarea obligației de bună-credință în cadrul negocierilor

proceduri simplificate de recuperare a creanțelor

măsuri asigurătorii

anularea unor acte emise in procesele de privatizare

Litigii de contencios administrativ  și proceduri administrative

vizând anularea și suspendarea actelor emise de autorități locale sau centrale și, după caz, obligarea la plata de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin actele nelegale

      ○ legate de securitatea împotriva incendiilor, verificările Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Inspectoratului de Stat în Construcții, Casei Naționale de Sănătate sau Gărzii de Mediu

      ○ în materia controalelor vizând fondurile europene sau cu ocazia celor efectuate de Curtea de Conturi

      ○ vizând deciziile Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

      ○ emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

      ○ emise de Consiliul Național al Audiovizualului

      ○ în domeniul pieței de capital (privind sancțiunile aplicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară)

      ○ în domeniul sumelor alocate de la buget fundațiilor de interes public

      ○ în constatarea unui drept rezultat dintr-un act administrativ

      ○ contestarea restricțiilor din perioada stării de alertă

      ○ derivate din contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

      ○ cereri de suspendare a actului administrativ

proceduri administrative

      ○ în fața Consiliului Român pentru Publicitate, ca procedură de consultare înainte de emiterea unui act de către Consiliul Național al Audiovizualului

      ○ în fața Ministerului Finanțelor Publice, cu ocazia sesizării unor fapte de publicitate înșelătoare

      ○ în fața Consiliului Concurenței, sesizat cu fapte de concurență neloială

      ○ cu ocazia controalelor Curții de Conturi în legătură cu entități private care au utilizat bani publici

      ○ în fața Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

litigii fiscale

      ○ privind contestarea stabilirii impozitului suplimentar pe profit

      ○ recunoașterea dreptului de deducere a TVA

      ○ contestarea impozitului datorat pentru anumite clădiri

      ○ contestarea debitelor impuse de Administrația Fondului pentru Mediu

      ○ înregistrarea din punct de vedere fiscal a unui consorțiu, ca efect al schimbării situației juridice constând într-o operațiune de fuziune transfrontalieră

achiziții publice și proceduri conexe privind suspendarea scrisorilor de garanție bancară

      ○ vizând anularea unor acte emise în procedurile de achiziție

      ○ legate de executarea obligațiilor izvorâte din astfel de contracte

Litigii de muncă

privind contestarea deciziilor de concediere pentru motive neimputabile (ca urmare a restructurării individuale sau colective, precum și în situația salariatului devenit inapt din punct de vedere medical)

vizând contestarea deciziilor de concediere pentru motive imputabile

având ca obiect încadrarea în grupe de muncă

legate de despăgubiri

tinzând la acordarea contravalorii orelor suplimentare sau a altor drepturi salariale

în materia hărțuirii

derivând din contracte de muncă cu termen limitat

privind recalificarea unor contracte civile ca și contracte de muncă

legate de executarea contractelor colective de muncă

vizând anularea demisiei sau a acordului de încetare a contractului individual de muncă, fiind invocată vicierea consimțământului

acțiuni de regres ca urmare a unor controale derulate de Curtea de Conturi

Litigii civile

vizând anularea sau executarea unor acte civile

privind recunoașterea dreptului de proprietate

acțiuni confesorii legate de apărarea dreptului de servitute, superficie, uz sau de uzufruct

vizând obligarea la încheierea de contracte

privind răspunderea civilă delictuală (inclusiv pentru fapta lucrului, a unui prepus sau afectarea dreptului la imagine)

bazate pe plata nedatorată sau îmbogățirea fără justă cauză

acțiuni posesorii

evacuări

privind demolarea unei construcții

plângeri de carte Funciară

Proceduri execuționale (demarate în baza unor hotărâri judecătorești sau a unor acte cărora legea le conferă caracter de titlu executoriu, inclusiv a unor cecuri și bilete la ordin) și litigii conexe

contestații la executare

contestații împotriva refuzului executorului de a realiza un act de executare

contestații privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu

litigii privind daunele datorate ca efect al neexecutării unei obligații de a face sau de a nu face cu caracter strict personal

litigii privind acordarea de accesorii care se cuvin de drept creditorului

apel împotriva încheierii de respingere a încuviințării silite

Litigii de proprietate intelectuală

anularea unor brevete de invenție

anularea unor certificate de atestare a realizărilor tehnice

drepturi patrimoniale izvorâte din utilizarea unor brevete de invenție sau a unor realizări tehnice

obligarea la încetarea folosirii unei mărci

plata de despăgubiri pentru folosirea ilicită a mărcii

protecția drepturilor de autor

Arbitraje interne

în fața curților de arbitraj de pe lângă Camerele de Comerț și Industrie

în fața Casei Naționale de Sănătate (izvorâte din raporturile furnizorilor de servicii medicale cu casele de asigurări)

procedura de contestare a hotărârilor arbitrale în fața instanțelor de drept comun

Litigii privind procedura insolvenței

Litigii sportive

în fața TAS, ca urmare a retragerii licenței clubului şi retrogradării

Litigii privind malpraxis

Dispute pre-litigioase care implică asistența acordată clientului în vederea unei poziționări optime în cadrul negocierilor purtate pe marginea unei situații potențial litigioase